PRIVACYVERKLARING

 

Verwerkingsverantwoordelijke en toepassingsbereik

 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere Duitse gegevensbeschermingswetten in betreffende lidstaten en overige gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is

 

SecondSol GmbH

Directeur Frank Fiedler

 

Adres: Märzenquelle 6, 98617 Meiningen

Telefoon: +49 (0) 3693 886 0481

E-mail: datenschutz@SecondSol.de

 

Toepassingsbereik 

Met deze privacyverklaring geven wij, SecondSol GmbH (hierna “SECONDSOL”) u uitleg over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen het door ons ter beschikking gestelde online aanbod en de daaraan gekoppelde websites, functionaliteiten en content (hierna “online aanbod” of “website”). De privacyverklaring geldt voor het gehele online aanbod, onafhankelijk van de gebruikte domeinen, systemen, platforms en apparaten (bv. desktop of mobiele telefoon – Responsive Design) waarop het online aanbod wordt uitgevoerd.

 

Algemeen: Gegevensverwerking

 

Begrippen 

Met vetrekking tot de gebruikte begrippen, in het bijzonder “persoonsgegevens” of hun “verwerking” verwijzen wij naar de definities conform artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Het genderneutraal gebruikte begrip “gebruikers” omvat alle soorten betrokken personen; d.w.z. personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden. “Gebruikers” zijn klanten, zakenpartners, belanghebbenden/geïnteresseerden en alle andere bezoekers van ons online aanbod.

 

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens, artikel 12 en 13 AVG

In het kader van ons online aanbod verwerken wij bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens van de gebruikers, die deels vrijwillig en deels verplicht aan ons verstrekt worden.

 • Contactinformatie bv. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Contractgegevens (bv. gebruikte diensten, namen van medewerkers die ter zake bevoegd zijn);
 • Vermelding van contactgegevens van uw onderneming door de gevolmachtigde;
 • Locatie van de PV-installatie en serienummers;
 • Aan financiën gerelateerde informatie, bv. betalingsinformatie (bankgegevens, creditcardnummer, controlecijfers etc.);
 • Inhoudelijke informatie (bv. invoeringen in het contactformulier);
 • Aanvullende eenduidige informatie zoals gebruikers-ID en codewoorden, productfuncties, product- en servicevoorkeuren, favoriete contactmethoden, opleidings- en functie-informatie en gegevens betreffende (potentiële) sollicitanten;
 • Locatie informatie zoals uw IP-adres of uw fysieke vestigingsplaats, als u vraagt om locatie-afhankelijke diensten;
 • Websites via welke de gebruiker op ons online aanbod terecht is gekomen;
 • Websites binnen ons online aanbod die door het systeem van de gebruiker opgeroepen worden.

We verwerken de persoonsgegevens van de gebruikers uitsluitend met naleving van de desbetreffende bepalingen voor de gegevensbescherming. Voor de gebruikers betekent dit dat hun gegevens alleen met een wettelijke basis of, voor zover wettelijk voorgeschreven, na de door u verleende toestemming verwerkt worden. Van een wettelijke basis is in het bijzonder sprake als de gegevensverwerking vereist is voor prestaties en diensten zoals onder andere:

 • het administreren van de zakelijke relatie;
 • het behulpzaam zijn bij de uitvoering van een transactie of een bestelling;
 • het doorgeven aan andere gebruikers in het kader van contactbemiddeling;
 • de bemiddeling van aanbieders voor het onderhouden/reinigen van uw PV-installatie;
 • het herkennen en verhinderen van veiligheidsbedreigingen, fraude of andere kwaadwillige activiteiten;
 • mededelingen over onze producten en dienstverlening;
 • Service en Support beschikbaar stellen en verbeteren;
 • voorleggen van persoonlijke reclameaanbiedingen aan de gebruikers;
 • Inhoud uitkiezen waarover u geïnformeerd wordt;
 • het aanpassen van onze onlinediensten aan de gebruikersvoorkeuren;
 • het meten van de effectiviteit van marketinginitiatieven, reclame en websites, die door andere ondernemingen namens SecondSol ter beschikking worden gesteld.
   

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens, artikel 13 SDGVO

De rechtsgronden van de dataverwerking door ons zijn: 

 • Art. 6 lid 1 a. en Art. 7 AVG ingeval van een toestemming;
 • Art. 6 lid 1 b. AVG voor de verwerking om onze prestaties te kunnen verrichten en voor de doorvoering van contractuele maatregelen;
 • Art. 6 lid 1 c, AVG voor de verwerking om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Art. 6 lid 1 f. AVG voor de verwerking om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen.

 

Het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde omvat daarbij analyse, optimalisering en economische exploitatie en veiligheid van ons online aanbod in de zin van Art. 6 lid 1 f. AVG, in het bijzonder bij de reikwijdtemeting, het aanmaken van profielen voor reclame- en marketingdoeleinden alsmede het instellen van toegangsgegevens en het inzetten van diensten die worden aangeboden door derden, voor zover de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet groter zijn dan het eerstgenoemde belang.

 

Wissen van gegevens en opslagduur, Art. 13 lid 2 a) DSVGO 

De bewaarplichten blijken uit de wettelijke regelingen of de contractverhouding. De wettelijke termijnen bedragen in de regel zes of tien jaar. Na afloop van deze termijnen wissen we de gebruikersgegevens, als ze niet meer nodig zijn om te voldoen aan het gebruiksdoel (bijvoorbeeld voor de afwikkeling van het contract). Voor zover persoonsgegevens niet conform de wettelijke bewaarplichten ter beschikking moeten worden gehouden, worden deze met het wegvallen van de bovengenoemde bewaardoelen gewist.

 

Rechten van de gebruikers – Toegang en gegevensintegriteit – Recht op informatie – Recht van bezwaar/herroeping – Wissen van gegevens – Recht tot het indienen van klachten

 

SecondSol spant zich in voor de best mogelijke juistheid van de in onze systemen gerechtvaardigd opgeslagen persoonsgegevens. Geregistreerde gebruikers hebben toegang tot delen van hun persoonsgegevens in hun persoonlijke omgeving (Dashboardlink), zodat de gebruiker de mogelijkheid heeft de ter beschikking gestelde gegevens te toetsen en eventueel te corrigeren of een anonymisering, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen.

 

SecondSol beschermt de privésfeer en persoonsgegevens van de gebruikers door middel van geschikte maatregelen ter toetsing van hun identiteit. Om persoonlijke gegevens die de gebruiker ons ter beschikking heeft gesteld in te zien of te wijzigen, is het voor geregistreerde gebruikers mogelijk in te loggen (Dashboardlink) in hun persoonlijke omgeving.

 

Informatie, Art. 15 AVG

Alle gebruikers hebben het recht om op ieder moment op verzoek informatie te krijgen over welke persoonlijke gegevens van hen werden opgeslagen.

 

Correctie en completering, Art. 16 AVG

Daarnaast hebben de gebruikers het recht op correctie van onjuiste gegevens resp. completering van hun gegevens.

 

Herroeping, Art. 7 lid 3 AVG 

Gebruikers kunnen eveneens op ieder moment verleende toestemmingen herroepen (in principe altijd met effect op de toekomst) en bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van hun persoonsgegevens, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Het bezwaar kan in het bijzonder plaatvinden tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden en moet worden gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke voor het online aanbod (hierboven vermeld).

 

Bezwaar, Art. 21 AVG 

Gebruikers hebben het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hunzelf betreffende persoonsgegevens die op grond van Art. 6 lid 1 alinea 1 e of f plaatsvindt; dit geldt ook voor op deze bepalingen gebaseerde profiling. SecondSol verwerkt deze persoonsgegevens dan niet meer, tenzij we een gerechtvaardigd belang voor de verwerking kunnen aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon overstijgen, of tenzij de verwerking van rechtswege verplicht is.

 

Verwijdering, Art. 17 AVG

Opgeslagen gegevens worden door Secondsol verwijderd of gewist zodra deze voor hun doelbestemming niet meer vereist zijn en er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het wissen in de weg staan. Voor zover de gegevens van de gebruikers niet worden gewist omdat ze vereist zijn voor andere, wettelijk toegestane doelen, wordt hun verwerking beperkt. D.w.z. dat de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens van de gebruiker die om handels- of belastingrechtelijke redenen moeten worden bewaard.

 

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen is de bewaartermijn 6 jaar conform § 257 lid 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, zakenbrieven, boekingsbewijzen) of 10 jaar conform § 147 lid 1 AO (boeken, notities, verslagen, boekingsbewijzen, handels- en zakenbrieven, voor de belasting relevante documenten, etc.)

 

Recht tot het indienen van klachten, Art. 77 AVG 

De gebruiker heeft, onverminderd overige administratieve of gerechtelijke beroepen, het recht tot het indienen van klachten bij een toezichthoudende autoriteit als de gebruiker van mening is dat de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

 

Recht tot overdracht van gegevens

De gebruiker heeft verder het recht de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan SecondSol ter beschikking heeft gesteld in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format te ontvangen, en hij heeft het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke door wie de persoonsgegevens ter beschikking werden gesteld, voor zover

 • Hij in het gebruik ervan heeft toegestemd of
 • Het gebruik voor de verwerking voor het vervullen van diensten en doorvoering van contractuele maatregelen noodzakelijk was.

 

Gegevensveiligheid en het gebruik van gegevens door derden

 

Doorgeven van gegevens aan derden / EU-gebied / Andere landen

SecondSol verkoopt of verhuurt geen persoonsgegevens van gebruikers voor marketingdoeleinden aan derden, voor zover de gebruiker aan SecondSol daarvoor geen toestemming heeft verleend.

 

Gegevens worden alleen aan derden doorgegeven in het kader van de wettelijke bepalingen. Doorgeven vindt uitsluitend plaats als dit bijvoorbeeld op basis van Art. 6 lid 1 b. AVG voor contractdoeleinden, bv. afrekeningsdoeleinden, noodzakelijk is, dit voor andere doeleinden of op basis van gerechtvaardigde belangen conform Art. 6 lid 1 f, AVG voor economische en de effectieve exploitatie van onze onderneming vereist is, of als de gebruiker ermee heeft ingestemd.

 

Om onze diensten te kunnen verlenen zetten we ook subcontractors in. In verband met de inzet van subcontractors nemen we geschikte gerechtelijke voorzorgsmaatregelen, zoals technische en organisatorische maatregelen, om de bescherming van persoonsgegevens conform de desbetreffende wettelijke voorschriften te waarborgen.

 

We vermijden gegevensverwerking in derdenland zoveel mogelijk (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)). Als SecondSol gegevens verwerkt via andere personen of ondernemingen (verwerkers in opdracht of derden) en SecondSol daarbij persoonsgegevens openbaart (transmissie of toegangsverlening), dan vindt dit alleen plaats op basis van de AVG of nationale gegevensbeschermingsbepalingen (bijvoorbeeld aan dienstverleners in het betalingsverkeer, conform Art. 6 lid 1 b. AVG), de toestemming van de gebruiker, een gerechtelijke verplichting of op basis van de gerechtvaardigde belangen van SecondSol (bijvoorbeeld bij de inzet van een lasthebber, hostingonderneming etc.).

 

Gegevensverwerking door derden vindt in dit geval plaats op basis van een zogenaamd “Contract verwerking in opdracht”, Art.28 AVG.

 

Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele vergunningen of toestemmingen, verwerken of laten wij de gegevens in een ander land alleen met inachtneming van Art. 44 e.v. AVG verwerken. Daarbij vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een aan de EU rechtdoend gegevensbeschermingsniveau (bv. voor de Verenigde Staten door het “Privacy Shield”) of met inachtneming van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde “Standaardcontractclausules”).

 

Veiligheid Art. 32 AVG

We treffen, in overeenstemming met de stand der techniek, organisatorische, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen om effectief zeker te stellen dat aan de voorschriften van de AVG wordt voldaan en de door ons verwerkte gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of tegen de toegang van onbevoegde personen worden beschermd. Daarbij houden we rekening met de implementeringskosten, de aard, omvang en het doel van de verwerking, en de toegangswaarschijnlijkheid en risicopotentieel voor de rechten van de gebruikers, om een gepast beschermingsniveau te waarborgen.

 

Met deze maatregelen beveiligen we de persoonlijke gebruikersgegevens tegen de onbevoegde toegang door derden: controle van de fysieke toegang tot de gebruikersgegevens, controle op invoer en doorgeven, en beveiliging van beschikbaarheid en scheiding van gegevens.

 

Voor het uitoefenen van de rechten van de betrokkene als gebruiker, hebben we een afzonderlijk proces ingericht. Bij de ontwikkeling, programmering en invoering van hardware en software en de processen, houden we rekening met het principe van de gegevensbescherming door de vormgeving van de techniek en door gegevensbeschermingsvriendelijke instellingen vooraf.

 

Een veiligheidsmaatregelen vormt de versleutelde verzending van de gegevens (https of SSL-certificaat aanwijzing?) tussen uw browser en onze server. Verder documenteren we de gegevensverwerking.

 

Gebruik van gegevens voor communicatie en reclame

 

Contactopname

Nemen bezoekers van het online aanbod van SecondSol contact op via het contactformulier of per e-mail, dan worden de gegevens van de gebruiker voor de afhandeling van de contactaanvraag en de behandeling conform Art. 5 lid 1 b) AVG verwerkt.

 

De gebruikersgegevens kunnen in ons EDV-systeem, Customer-Relationship-Management systeem (“CRM”-systeem) of vergelijkbare systemen voor de volgende doeleinden worden opgeslagen:

 • Voor de bewerking van de contactaanvraag en de afhandeling ervan;
 • Voor het ondersteunen van onze interne zakelijke doeleinden, namelijk gegevensanalyse, controles, ontwikkeling van nieuwe producten, verbetering van online aanwezigheid, verbetering van onze diensten, herkennen van gebruikstrends en het vaststellen van de effectiviteit van onze reclamecampagnes (dit gebruik vindt echter plaats zonder dat daarbij personen worden betrokken, d.w.z. alleen in geanonimiseerde vorm).
 • Voor het vermijden van eventueel misbruik of het gevaar voor de belangen van andere gebruikers of onze belangen op basis van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van Art. 6 lid 1 f. AVG.

 

Newsletter

Met de hieronder volgende aanwijzingen informeren we gebruikers over de inhoud van de SecondSol-newsletter (redactionele inhoud, reclame en informatie met reclame-inhoud), het aanmeldings-, verzendings- en het statistische beoordelingsproces en het recht van de gebruiker om bezwaar te maken. Als gebruikers zich abonneren op de SECONDSOL-newsletter of de SECONDSOL-reclame- en informatie-e-mails, waarvoor het gebruik van hun e-mailadres/contactgegevens nodig is voor de verzending, dan verklaren ze zich akkoord met de ontvangst en de beschreven processen.

 

Newsletters, e-mails en andere elektronische berichten, verzendt SECONDSOL met het doel van informatie (bv. wijziging van de gebruiksvoorwaarden), reclame en informatie met reclame-inhoud (hierna “newsletter”) alleen met toestemming van de gebruiker of een wettelijke vergunning. Maatgevend voor de toestemming van de gebruiker is de inhoud die in het kader van een aanmelding voor de newsletter concreet werd opgevoerd. Hiernaast bevat de SECONDSOL-newsletter informatie over producten, aanbiedingen, acties en over de onderneming.

 

De aanmelding voor de SECONDSOL-newsletter vindt plaats volgens het zogenaamde Double-Opt-In-proces. Voor het ontvangen van onze newsletter is het vermelden van het e-mailadres voldoende. Als optie vraagt SECONDSOL de gebruiker een naam te vermelden om de gebruiker in newsletters persoonlijk aan te kunnen spreken. Gebruikers ontvangen na aanmelding een e-mail waarin hen gevraagd wordt om bevestiging van de aanmelding. Deze bevestiging is noodzakelijk, zodat zich niemand met een vreemd e-mailadres kan aanmelden. Van de aanmeldingen voor de newsletter maakt SECONDSOL een protocol op om eventueel het aanmeldingsproces conform de gerechtelijke bepalingen te kunnen aantonen. Daarom bewaren we het tijdstip van aanmelding en bevestiging, net als het IP-adres.

 

De doorvoering van de hieronder opgevoerde statistische onderzoeken en analysen en ook het in een protocol vastleggen van het aanmeldingsproces, vindt plaats op basis van gerechtvaardigde belangen van SECONDSOL conform Art. 6 lid 1 f. AVG.

 

Als alternatief, als bij de bestelling van de newsletter ook de toestemming voor de succesmeting plaatsvindt:

 

De verzending van de newsletter en de succesmeting vinden plaats op basis van een toestemming van de ontvanger conform Art. 6 lid 1 a, Art. 7 AVG in combinatie met § 7 lid 2 nr. 3 UWG resp. op basis van de wettelijke toestemming conform § 7 lid 3 UWG.

 

Het belang van SECONDSOL richt zich op de inzet van een gebruikersvriendelijk en veilig newslettersysteem, dat zowel eigen zakelijke belangen dient, maar ook voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers.

 

Verzending van de newsletter door de verzendingsdienst “MailChimp”

 

We verzenden de newsletter en e-mails met reclame-informatie via de newsletter-verzendingsdienst MailChimp van de Amerikaanse aanbieder Rocket Science Group LLC d/s/a (staatsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid). De e-mailadressen en de naam van onze newsletterontvangers en ook de verdere in het kader van deze instructie beschreven gegevens, worden opgeslagen op de server van MailChimp in de Verenigde Staten. “MailChimp” gebruikt deze informatie voor het verzenden en beoordeling van de newsletter in opdracht van ons. “MailChimp” gebruikt deze gegevens zelf voor het optimaliseren en verbeteren van de eigen service.

 

Bij het openen van de newsletter wordt een bestand opgeroepen van de server van MailChimp, zodat eerst de technische gegevens, zoals informatie over de browser en uw systeem, maar ook uw IP-adres en het tijdstip van het oproepen worden bepaald. Verder kan worden vastgesteld of de newsletter werd geopend en wanneer en op welke links werd geklikt. Deze gegevens dienen voor de technische verbetering van de service en voor het optimaliseren van de inhoud van de newsletter.

 

“MailChimp” is gecertificeerd onder de VS-EU-gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield” en verplicht zich dus zich te houden aan de EU-gegevensbeschermingsbepalingen.

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAg

 

Verder hebben we met MailChimp een “Data-Processing-Agreement” gesloten. De “Data-Processing-Agreement” vormt een contract dat “MailChimp” verplicht de gegevens van onze gebruikers te beschermen en ze niet door te geven aan derden.

 

In individuele gevallen is het mogelijk dat we de ontvangers van de newsletter direct doorgeleiden naar de websites van MailChimp. We wijzen gebruikers erop, dat op de websites van MailChimp cookies worden ingezet en ook persoonsgegevens door MailChimp, de partners van MailChimp en andere dienstverleners (bv. Google Analytics) verwerkt kunnen worden. Op dit verzamelen van gegevens hebben we geen invloed.

 

Meer over “MailChimp” en de gegevensbeschermingsovereenkomst van het “Privacy Shield” vindt u onder de volgende links:

 

https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

en

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAg

 

Newsletter – Meting van het gebruik 

In het kader van de SECONDSOL-newsletter gebruikt SECONDSOL zogenaamde “web-beacons”. Dit zijn kleine bestanden die pas bij het openen van de newsletter direct van de server van de verzendingsdienst worden opgeroepen en technische informatie (gebruikte browser, systeem, IP-adres, oproeptijdstip) oproept. Op grond van deze informatie optimaliseert SECONDSOL de technische services aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen, van het leesgedrag van de gebruiker aan de hand van hun oproepplaatsen of de toegangstijden. Eveneens toetst SECONDSOL op deze manier, of de newsletters door de gebruikers eigenlijk wel geopend worden, wanneer ze geopend worden en welke links door hen gebruikt worden. Deze gegevens kunnen weliswaar aan de individuele newsletterabonnee worden toegewezen. Noch SECONDSOL noch een door SECONDSOL ingehuurde verzendingsdienstverlener houden echter individuele gebruikers in de gaten. De beoordelingen gebruikt SECONDSOL voor het optimaliseren van de newsletter, bijvoorbeeld op basis van hun leesgewoonten in de vorm van aanpassing van onze inhoud.

 

Newsletter opzeggen 

De gebruikers kunnen de newletters op ieder moment opzeggen, d.w.z. hun toestemmingen herroepen en via de aan het eind van iedere newsletter aangegeven link de newsletter op ieder moment opzeggen. Als alternatief kunnen gebruikers met een gebruikersaccount de instellingen voor het ontvangen van de newsletter ook in het persoonlijk inlogdomein doen. Daardoor vervallen ook alle toestemmingen van de gebruiker in verband met de verzending door de verzendingsdienstverlener en de statistische analysen. De opzegging strekt zich ook uit tot het herroepen van de verzending door de verzendingsdienstverlener of de statistische beoordeling. Bij gebruikers die zich voor de newsletter van SECONDSOL hebben aangemeld en deze aanmelding hebben opgezegd, worden de opgeslagen persoonsgegevens gewist.

 

Gebruik van gegevens in het kader van het online aanbod

 

Registratie voor gebruik van online aanbod – Het leveren van contractuele prestaties

SECONDSOL verwerkt bestandsgegevens (bv. namen, adressen en contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bv. de in aanspraak genomen prestaties, namen van contactpersonen, betalingsinformatie) met als doel het voldoen aan onze contractuele verplichtingen en serviceprestaties conform Art. 6 lid 1 b AVG.

 

Als optie kan een gebruikersaccount worden aangemaakt. Na het aanmaken van het gebruikersaccount kunnen gebruikers in een persoonlijk domein (Dashboardlink) inloggen en de gebruikte aanbiedingen/abonnementen inzien. De vereiste verplichte informatie wordt in het kader van de registratie aan de gebruiker meegedeeld. Gebruikersaccounts zijn voor derden niet toegankelijk of openbaar. Zoekmachines kunnen gebruikersaccount niet opnemen in een index of uitlezen. Na opzegging van het gebruikersaccount door de gebruiker, wissen we de opgeslagen gegevens meteen, tenzij het bewaren ervan om handels- of belastingrechtelijke redenen vereist is in overeenstemming met Art. 6 lid 1 d AVG. De beveiliging van de gebruikersgegevens bij een plaatsgevonden opzegging berust bij de gebruiker voor afloop ven het contract. SECONDSOL heeft het recht alle tijdens de looptijd van het contract opgeslagen gegevens van de gebruiker onherroepelijk te wissen.

 

Bij de registratie en/of hernieuwde aanmeldingen en bij gebruikmaking van de onlinediensten van SECONDSOL, slaat SECONDSOL het IP-adres op waarmee de registratie heeft plaatsgevonden en het tijdstip van de respectieve gebruikershandeling. Het opslaan vindt plaats op basis van de gerechtvaardigde belangen van SECONDSOL en ook ter bescherming van de gebruikers tegen misbruik en ander onbevoegd gebruik van hun gegevens. SECONDSOL geeft deze gegevens in principe niet door aan derden, behalve als deze gegevens vereist zijn voor het doorzetten van onze claims of als er een wettelijke verplichting bestaat conform Art. 6 lid 1 c AVG.

 

SECONDSOL verwerkt gebruiksdata (bv. de bezochte websites van onze online aanbod, interesse in onze producten) en inhoudsgegevens, bv. de vermeldingen op het contactformulier of het gebruikersprofiel voor reclamedoeleinden in een gebruikersprofiel, om de gebruiker te voorzien van bv. productinformatie, uitgaand van hun tot nu toe gebruikte diensten.

 

Commentaarfunctie / Gebruikersbijdragen 

Plaatsen gebruikers bijdragen, geven ze commentaar op redactionele inhoud of commentaren van derden (gebruikersbijdragen), dan slaat SECONDSOL de IP-adressen van de gebruikers gedurende 7 dagen op, gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van SECONDSOL in de zin van Art. 6 lid 1 f. AVG.

 

Bij geregistreerde gebruikers worden in het kader van de commentaarfunctie de gegevens over zijn persoon (voornaam, naam, eventueel achtergelaten foto) voor derden zichtbaar gemaakt. Bent u het hier niet mee eens, dan dient u af te zien van het gebruik van de commentaarfunctie of de voor derden zichtbare gegevens in uw gebruikersaccount te beperken. Dit kunt u hier doen (link).

 

Openbaren gebruikers persoonsgegevens, bijvoorbeeld foto’s, op een openbaar forum van het online aanbod van SECONDSOL, in een sociaal netwerk, blog of een ander forum, geven ze hier commentaar op of geven ze zulke gegevens vrij, dan waarschuwen we ervoor, dat deze informatie door derden gelezen, bekeken, verzameld of door andere gebruikers gebruikt kan worden. Met deze informatie kan men contact opnemen met de gebruiker, de gebruiker eventueel ongevraagde berichten sturen of deze voor andere doeleinden gebruiken zonder dat de gebruiker invloed daarop heeft. SECONDSOL kan daarom geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor deze door de gebruiker geopenbaarde persoonsgegevens in forums of soortgelijke platforms. SECONDSOL beveelt de gebruikers aan zo mogelijk af te zien van het vermelden van persoonlijke gegevens in forums en soortgelijke platforms.

 

Het opslaan van het IP-adres dient de bescherming van SECONDSOL en de veiligheid van de gebruikers, ingeval in commentaren en bijdragen wederrechtelijke of op de rechten van derden inbreuk makende inhoud wordt achtergelaten (beledigingen, verboden politieke propaganda, schending van het beschermingsrecht etc.). In een dergelijk geval moet SECONDSOL waarborgen dat SECONDSOL zelf voor het commentaar en de bijdrage niet ter verantwoording kan worden geroepen en daarom is SECONDSOL geïnteresseerd in de identiteit van de schrijver.

 

Geautomatiseerde registratie van gegevens 

In de volgende paragrafen vindt u aanvullende informatie over vaak gebruikte webtechnologische tools.

 

Cookies zijn kleine gegevensbestanden of andere soorten van het informatiegeheugen, die door het online aanbod of websites van derden (webserver van SECONDSOL of webserver van derden) op de harde schijf van de gebruiker worden geladen.

 

Er kan onderscheid wordt gemaakt tussen technisch noodzakelijke cookies en technisch niet noodzakelijke cookies.

 

Noodzakelijke cookies 

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de specifieke functies van een website. Ze worden bv. geplaatst als de gebruiker een product eerst in het winkelwagentje legt en aansluitend voor de gebruiker afsluit voor de aankoop en op andere sites of het KNM online aanbod verder surft. Zo blijft voor de gebruiker de inhoud van het winkelwagentje ook na het sluiten van een browserscherm behouden.

 

Prestatie- of Performance cookies

Deze cookies dienen voor SECONDSOL om informatie over het gebruikersgedrag op het online aanbod van SECONDSOL te verkrijgen, in het bijzonder of, waar en wanneer en bij welke gebeurtenis aan de gebruiker foutmeldingen worden getoond. Daartoe behoren ook winkeltijden van het SECONDSOL online aanbod en/of de bedienbaarheid van het online aanbod van SECONDSOL gemeten in samenhang met verscheidene browsertypen (performance cookies).

 

Functiecookies 

Met functiecookies wordt de gebruikswaarde van het SECONDSOL online aanbod voor de gebruiker verhoogd. Deze cookies zijn niet absoluut noodzakelijk. De door de gebruiker ingevoerde vestigingsplaats wordt bijvoorbeeld opgeslagen om de gebruiker bij een opnieuw oproepen van het SECONDSOL online aanbod deze vestigingsplaats meteen aan te geven.

 

Reclamecookies

Reclame- of targeting-cookies zijn niet-noodzakelijke cookies, die gebruikt worden om aan de gebruiker reclame te tonen die past bij zijn surfgedrag.

 

Gebruik van cookies door SECONDSOL

Als cookies gebruikt SECONDSOL noodzakelijke cookies als zogenaamde “sessie-cookies” voor de gebruiksduur van het online aanbod. “Sessie-cookies” dienen voor de waarborging van de functionaliteit van het online aanbod (bv. opslaan van de logincode of van het winkelwagentje). Een “sessie-cookie” bevat een toevallig gemaakt eenduidig identificatienummer (sessie-ID) en informatie over de herkomst en de opslagtermijn, via welke de computer van de gebruiker bij een toekomstig bezoek van het online aanbod van SECONDSOL herkend wordt. Als gebruikers uitloggen, beëindigen ze het gebruik van het online aanbod of sluiten ze de browser, dan worden de “sessie-cookies” gewist.

 

Naast “sessie-cookies” worden zogenaamde “permanente cookies” op de computer van de gebruiker opgeslagen. Deze blijven op het eindapparaat van de gebruiker tot de gebruiker deze in zijn browser wist of ze hun geldigheid verliezen.

 

Volgens de huidige stand van het recht is SECONDSOL verplicht om gebruikers over het gebruik van cookies te informeren. Daarom stelt SECONDSOL de gebruikers deze gegevensbeschermingsverklaring ter beschikking. Door het voortgezette gebruik van het online aanbod, stemt de gebruiker in met het gebruik door SECONDSOL van cookies.

 

Verhindering van het registreren van gegevens 

Het grootste deel van de browsers is in principe geconfigureerd voor het gebruiken en accepteren van “permanente cookies”. Gebruikers hebben de mogelijkheid om het opslaan op hun computer te verhinderen door adequate instellingen van hun browsers. Al naar gelang de aard van de browser onderscheidt deze zich in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Aanwijzingen daarvoor vinden gebruikers in het helpmenu van iedere browser. Dit vindt u voor de respectieve browsers aanschouwelijk gemaakt onder de volgende links:

 

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies


Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de-DE


Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=&answer=95647


Firefox™: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen


Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

 

E-privacy-verordening

In de toekomst moeten browsers al in de basisinstelling garanderen, dat de inzet van cookies alleen na adequate instelling door de gebruiker mogelijk wordt (“privacy by default”-norm). Dit is wettelijk momenteel niet voorgeschreven. SECONDSOL zal de gebruikers in de toekomst voor het gebruik van het online aanbod van SECONDSOL over het gebruik van cookies informeren en de gebruikers via het Opt-In-proces ruimte geven voor de beslissing of hij SECONDSOL het gebruik van cookies toestaat.

 

Dit kan ertoe leiden, dat enkele functies van het online aanbod mogelijk niet meer beschikbaar zijn en het online aanbod onder omstandigheden niet meer worden getoond zoals het hoort.

 

Informatie over de verspreide browsers en over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u op de helppagina van uw browser.

 

Voor vragen over het Opt-In-proces of het gebruik van cookies staat SECONDSOL de gebruiker graag ter beschikking via:

 

Telefoon: +49 (0) 3693 886 04 81

E-mail: datenschutz@SecondSol.de

 

Web-beacons – Geïntegreerde weblinks 

E-mails en de newsletter van SECONDSOL bevatten voor een deel geïntegreerde weblinks.

 

Geïntegreerde weblinks maken het voor SECONDSOL mogelijk vast te stellen of de gebruiker in een e-mail links heeft aangeklikt. Deze interactiegegevens worden mogelijkerwijs verbonden met gegevens van de gebruiker.

 

Het gebruik en de functioneringswijze in samenhang met het verzenden van newsletters hebben we beschreven onder het punt Newsletter.

 

Google-diensten / Marketing en Reclamemaatregelen

 

Google Analytics

 

Voor de analyse, optimalisering en het economisch exploiteren van ons online aanbod in het kader van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van Art. 6 lid 1 d AVG gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). De manier van functioneren van Google Analytics is gebaseerd op cookies. De cookie produceert hierbij gegevens over het gebruik van ons online aanbod door de respectieve gebruiker. De via cookies geregistreerde gebruiksgegevens worden regelmatig aan een server van Google buiten de EU in de Verenigde Staten verzonden en daar ook opgeslagen.

 

Google is gecertificeerd conform de Privacy-Shield-overeenkomst en garandeert de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht. Details over de Privacy-Shield-overeenkomst kunnen gebruikers oproepen op de volgende website:

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Google beoordeelt deze gegevens en dus het gebruik van ons online aanbod in opdracht van ons, stelt rapporten samen over de activiteiten binnen dit online aanbod en verricht voor ons verdere, met het gebruik van dit online aanbod en aan het internetgebruik verbonden diensten. Uit de verwerkte gegevens kan Google pseudonieme gebruiksprofielen tot stand brengen.

 

Waarom gebruiken we Google Analytics?

 

We schakelen bij Google en Partners over op Google Advertenties in het kader van reclamediensten. Met door Google Analytics beoordeelde gegevens wordt het SECONDSOL mogelijk gemaakt reclameadvertenties alleen te tonen aan gebruikers die interesse hebben getoond in ons online aanbod of hebben gevraagd naar bepaalde kenmerken. De preferenties van de analyse sturen we naar Google (zgn. “remarketing” resp. “Google-Analytics-Audiences”). Deze tools moeten ervoor zorgen dat onze advertenties alleen worden getoond aan geïnteresseerde potentiële gebruikers en de gebruiker niet storen.

 

Google Analytics zetten we uitsluitend in met geactiveerde IP-anonymisering. De anonymisering bevat de afkorting van de IP-adressen van binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van de overeenkomst over in de Europese Economische Ruimte verblijvende gebruikers. Een doodenkele keer kan het volledige IP-adres onverkort naar een Google-server worden verzonden.

 

Browsergegevens van de gebruiker worden niet samengebracht met andere gegevens van Google.

 

Het opslaan van de cookies kunt u door een adequate instelling van de door u gebruikte browsersoftware verhinderen. Op de volgende link


http://tools.google.com/dipage/gaoptout?hl=de

 

kunt u een browser-plug-in downloaden en installeren om de registratie van de door de cookie geproduceerde gegevens bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google te verhinderen.

 

Meer informatie over het gegevensgebruik door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google:

 

Google-Re / Marketingdiensten / Audience

SECONDSOL gebruikt in het kader van het online aanbod de remarketing-functie – of “soortgelijke doelgroepen”. Functie van Google Inc. (“Google”). Daarmee kunnen aan gebruikers van het SECONDSOL online aanbod in het kader van het Google-reclamenetwerk reclameadvertenties met betrekking tot hun interesses worden gepresenteerd. De browser van de websitebezoeker slaat zogenaamde “cookies”, tekstbestanden op, die worden opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken de bezoeker te weer te herkennen als deze websites oproept die horen bij het reclamenetwerk van Google. Op deze sites kunnen aan de bezoeker dan reclameadvertenties worden gepresenteerd, die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker eerder op websites opgeroepen had die de remarketing-functie van Google gebruiken. Volgens eigen zeggen, registreert Google bij dit proces geen persoonsgegevens.

 

Gebruikersgegevens worden uitsluitend pseudoniem verwerkt. Google bewaart en verwerkt niet de namen en e-mailadressen van gebruikers, maar verwerkt de relevante door cookies verkregen gegevens binnen pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. dat uit het oogpunt van Google de advertenties niet voor een concreet geïdentificeerde persoon worden geregeld en getoond, maar voor de cookie-eigenaar, ongeacht wie deze cookie-eigenaar is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk tostemming heeft gegeven de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door Google-Marketing-Service over de gebruikers verzamelde gegevens worden aan Google toegestuurd en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

 

Tot de door ons ingezette Google-Marketing-Services behoort o.a. het online-reclameprogramma “Google AdWords”. In het geval van Google AdWords ontvangt iedere AdWords-klant een ander “Conversion-cookie”. Cookies kunnen dus niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De met hulp van de cookies binnengehaalde gegevens dienen voor het opstellen van conversiestatistieken voor AdWords-klanten, die hebben gekozen voor conversie-tracking. De AdWords-klanten krijgen het totaal aantal gebruikers te horen, dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een met een conversie-tracking-tag voorziene site werden doorgeleid. Ze krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

 

Gebruikers kunnen deze functie Remarketing van Google verhinderen en fundamenteel deactiveren, als ze de desbetreffende instellingen onder

 

http://www.google.com/settings/ads

 

doen. Als alternatief kunt u de inzet van cookies voor reclame aan geïnteresseerden via de reclamenetwerkinitiatieven deactiveren, als u de aanwijzingen onder

 

http://www.nwetworkadvertising.org/management/opt_out.asp

 

volgt.

 

Kaarten en lettertypen

We gebruiken externe lettertypen en kaarten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, https://www.google.com/fonts (“Google Fonts”). De beperking van Google Fonts vindt plaats door een serveroproep bij Google (in de regel in de Verenigde Staten). Details over de gegevensbeveiliging: daarvoor kunnen gebruikers de volgende link oproepen:

 

https://www.google.com/policies/privacy/

 

De verwerking en het gebruik van de gebruiksgegevens kunnen de gebruikers hier verhinderen:

 

Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

 


Online aanwezigheid op sociale media

SECONDSOL onderhoudt accounts op de platforms


Facebook
Twitter
google+
XING

 

om met gebruikers van deze netwerken, geïnteresseerden en gebruikers in contact te komen en te informeren over de diensten van SECONDSOL of redactionele inhoud. Voor het gebruik van deze netwerken gelden de respectieve gebruiks- en handelsvoorwaarden en de richtlijnen voor de gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten.

 

Gebruikersgegevens verwerken we in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring als gebruikers met SECONDSOL binnen deze netwerken contact met ons opnemen.

 

In het kader van het online aanbod van SECONDSOL plaatsen we links op onze social media-accounts. Met het gebruik van het online aanbod van SECONDSOL wordt daarom eerst geen verbinding met het respectieve platform opgebouwd of gegevens geautomatiseerd naar Facebook gestuurd.

 

Gebruikt u de respectieve link naar onze social media-accounts, dan kunnen echter toch gegevens naar de platforms worden gestuurd. Is de gebruiker bij het gebruik van SECONDSOL gelijktijdig bij het gelinkte platform ingelogd, dan wijst dit bij het gebruik van de link het bezoek toe aan zijn gebruikersaccount. Gebruikers kunnen als platformgebruikers het verzenden van gegevens naar de platforms verhinderen doordat ze voor het gebruik van het online aanbod van SECONDSOL uitloggen bij het platform en de cookies wissen.

 

Voor een volledige uitsluiting van een gegevensverzending aan het respectieve platform is de gebruiker gehouden de link naar Facebook niet te gebruiken.

 

Facebook / google+ / Twitter

Facebook / google+ / Twitter zijn gecertificeerd volgens de Privacy-Shield-overeenkomst en garanderen de naleving van het Europese gegevensbeveiligingsrecht. Details over de Privacy-Shield-overeenkomst kunnen gebruikers onder de volgende websites oproepen:

 

facebook: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


google+: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Twitter: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000T0RzAAO

 

De verwerking en het gebruik van gebruikersgegevens kunnen gebruikers hier verhinderen.

 

(Link naar Opt-Out laten opstellen en hier invoegen)

 

Doel en omvang van de gegevensregistratie en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door facebook / google+ / Twitter en de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van de privésfeer van de gebruikers kunnen worden afgeleid uit deze aanwijzingen voor het beschermen van gegevens:

 

facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/


google+: https://policies.google.com/privacy?hl=de


Twitter: https://twitter.com/privacy

 

Aanvullende instellingen en het maken van bezwaar tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn binnen het respectieve platform in de profielinstellingen of via de volgende externe websites mogelijk:

 

VS-Amerikaanse site: http://www.aboutads.info/choices/

EU-site: http://www.youronlinechoices.com/

De instellingen vinden platformonafhankelijk plaats, d.w.z. dat ze voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten worden overgenomen.

 

Inhoud van derden

Op basis van de gerechtvaardigde belangen van SECONDSOL (bijvoorbeeld het belang bij de analyse, optimalisering en economische exploitatie van het online aanbod conform Art. 6 lid 1 f AVG) grijpt SECONDSOL terug op inhoud- en serviceaanbiedingen van derden (hierna “andere aanbieders”). Daardoor worden inhoud en diensten, vooral video’s of lettertypen in het online aanbod van SECONDSOL beperkt en voor de gebruiker zichtbaar gemaakt (hierna “inhoud”).

 

Voor de vormgeving van de inhoud van derden is het benutten van het IP-adres van de gebruiker een voorwaarde. De andere aanbieder kan inhoud alleen verzenden naar een hem bekend IP-adres, zodat het IP-adres de voorwaarde voor de vormgeving van de inhoud is. SECONDSIL probeert zich daarbij allen te beperken tot de inhoud, waarvan de respectieve gebruikers de IP-adressen uitsluitend voor het vormgeven van de inhoud gebruiken.

 

De andere aanbieders gebruiken echter ook zogenaamde pixel-tags. Pixel-tags worden ook aangeduid als zogenaamde “Web-beacons”, die boven al werden beschreven in de paragraaf “Newsletter”. Web-beacons zijn zichtbare grafieken die andere aanbieders voor statistische – of marketingdoeleinden gebruiken. Met behulp van deze “pixel-tags” kunnen gegevens over het gebruiksgedrag worden beoordeeld.

 

Technisch worden door middel van “pixel-tags” gepseudonimiseerde gegevens in cookies op het apparaat van de gebruiker opgeslagen. Eveneens worden bv. ook technische gegevens opgeslagen voor de softwareconfiguratie van uw apparaat (o.a. bedrijfssysteem, browser), gebruikstijd en verdere gegevens voor het gebruik van het online aanbod, die dan kunnen worden gekoppeld aan gegevens uit andere bronnen.

 

In het volgende overzicht van andere aanbieders en hun inhoud zijn links naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve andere aanbieders opgevoerd en verdere aanwijzingen voor de verwerking van gegevens en ook mogelijkheden voor het maken van bezwaar (zgn. Opt-Out) opgenomen:

  

Vimeo en YouTube

SECONDSOL gebruikt Twitter voor de communicatie en beperkt inhoud van het platform Vimeo in het kader van het online aanbod.

 

Vimeo

SECONDSOL gebruikt plug-ins van Vimeo.com. de aanbieder is Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Bij iedere oproep van SECONSIL online aanbod dei functies van Vimeo gebruiken (Vimeo-Plug-in) wordt een verbinding met de server van LinkedIn gemaakt. Vimeo ontvangt daardoor kennis over welke SECONDSOL online aanbod de gebruiker heeft bezocht.

 

Ingelogde Vimeo-gebruikers wijst Vimeo het respectieve persoonlijke gebruikersaccount toe. De verbinding van de gegevens over het gebruik van het SECONDSOL online aanbod kan de gebruiker door uit te loggen van het Vimeo-gebruikersaccount voor het gebruik van de plug-in verhinderen. Informatie voor het registreren en gebruik van de gegevens door de bovengenoemde platformen resp. plug-ins vindt u in de aanwijzingen voor het beschermen van gegevens: http://vimeo.com/privacy

 

YouTube

Video’s van het platform “YouTube” van de andere aanbieder Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Gegevensbeschermingsverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/

Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

 

Betalingsdienstverleners

Ingeval gebruikers de betalingsdienst van derden (bv. Paypal of Sofortüberweising) gebruiken, gelden de handelsvoorwaarden en de aanwijzingen voor de bescherming van gegevens van de respectieve andere aanbieder, die binnen de respectieve websites, resp. transactieapplicaties oproepbaar zijn.

 

SECONDSOL verzoekt gebruikers van de betaaldienst Klarna om toestemming dat SECONDSOL de voor de afwikkeling van de betaling en een toetsing van de identiteit en kredietwaardigheid noodzakelijke gegevens aan Klarna mag verzenden. In Duitsland kunnen voor de toetsing van de identiteit en de kredietwaardigheid de in de gegevensbeschermingsverklaring van Klarna genoemde economische inlichtingen worden ingezet.

 

Gebruikers kunnen de toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens door Klarna op ieder moment intrekken.

 

Aanwijzing voor het beschermen van gegevens: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protestion.pdf

 

Wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

op grond van mogelijke wijzigingen in de stand van het recht of het online aanbod, behoudt SECONDSOL zich het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring met het oog op de verklaringen voor de gegevensverwerking te wijzigen. Hebben gebruikers de vereist toestemmingen verleend of zijn bestanddelen van de gegevensbeschermingsverklaring gelijktijdig regelingen van de contractverhouding met de gebruikers, dan vinden de wijzigingen alleen plaats met toestemming van de gebruikers.

 

We verzoeken gebruikers daarom zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van deze gegevensbeschermingsverklaring in de respectieve actuele versie.

 

Contact

SECONDSOL neemt het naleven van de wettelijke bepalingen voor de bescherming van gebruikersgegevens zeer serieus. Gebruikers of derden kunnen zich op ieder moment met vragen over deze gegevensbeschermingsverklaring en/of voor de behartiging van hun rechten wenden tot SECONDSOL:

 

SecondSol GmbH

 

Adres: Märzenquelle 6, 98617 Meiningen

Telefoon: +49 (0) 3693 886 0481

E-mail: datenschutz@SecondSol.de