Solar Inverter Starter Kit - Solar Inverter Starter Kit 180 - 370Vdc - 240W
The starter set for solar inverters is a DC power supply to start up an inverter.

Anzeigennummer:

22865

Restlaufzeit:

32 Tag(e)

Beobachter:

685

Angaben zum Verkäufer

O******

Kein Angebot des Plattformbetreibers

  • (noch keine Bewertungen)

Standort:

Izegem 8870 Belgien

Versandkosten:

Versandkosten auf Anfrage

Pro Stück

199,00 €

exkl. MwSt.

Verfügbarkeit:

16 Stück

Mindestbestellmenge:

1 Stück

Allgemeine Angaben
Hersteller:
Solar Inverter Starter Kit
Typ:
Solar Inverter Starter Kit 180 - 370Vdc - 240W
Zustand:
Neu
Dokumente zum Download
Dateiname Dateityp

Beschreibung

Das Starter-Set für Solar-Wechselrichter ist eine Gleichstromversorgung zum Starten eines Wechselrichters. Dies kann sehr nützlich sein, wenn es zu dunkel ist, um ein Setup durchzuführen, Wechselrichter zu testen, um festzustellen, ob sie funktionieren, oder wenn bestimmte Fehler (z. B. Isolierung) vorliegen und Sie dies tun müssen Überprüfen Sie, ob der Fehler vom Wechselrichter oder von den Solarpanels verursacht wird.

The starter set for solar inverters is a DC power supply to start up an inverter. This can be very useful if it is too dark to start up and perform a setup, test inverters to see if they work, or if there are specific errors (eg Insulation) and you have to 
check whether the error is caused by the inverter or the solar panels.

ALGEMENE VOORWAARDEN

A. Algemeen

1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn zonder beperking integraal van toepassing op alle overeenkomsten tussen Energie Invest bvba of onze afdeling Omvormer Service (hierna genoemd Energie Invest) en haar klant, met uitzondering van de eventueel tussen Energie Invest en de klant, schriftelijk overeengekomen afwijkende voorwaarden.
Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2 Alle vroegere mondeling of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het voorwerp van deze algemene voorwaarden, worden als nietig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hierin vermeld.
3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Energie Invest en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen.
4 Het gemeen recht is van toepassing op zaken die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn.
5 Alle offertes worden gegeven louter ten informatieve titel en kunnen nooit als bindend worden beschouwd. Ze zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens.
6 Informatie, afbeeldingen, (mondelinge) mededelingen, telefonisch of via e-mail verstrekt en andersoortige opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten en diensten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Energie Invest garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, producten en diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen nooit en te nimmer aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
7 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door Energie Invest ondertekende orderbevestiging aan de klant is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door klant opgegeven e-mailadres. Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van Energie Invest zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de heer David Vermeersch, zaakvoerder.
8 Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Energie Invest. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 20% verschuldigd van de prijs van de bestelling.
9 De vooropgestelde leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van de bestelling. Alle leveringstermijnen worden gegeven louter ter informatieve titel en kunnen nooit als bindend worden aanzien.
10 Overschrijding van de termijnen kan onder geen enkele voorwaarde, ook niet na ingebrekestelling, aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, noch tot enige schadevergoeding.
11 De klant heeft op geen enkel ogenblik het recht een laattijdige levering te weigeren.
12 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.
13 Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Energie Invest worden gecorrigeerd.
14 Behoudens andersluidend beding, zijn de facturen van Energie Invest betaalbaar 14 dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van Energie Invest.
15 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt het schuldsado zonder bijkomende formaliteit verhoogd met 12% van de hoofdsom, met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 1 860,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en onverminderd de toepassing van de bovenstaande intrestclausule.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
16 Bij iedere bestelling en levering geldt een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van Energie Invest. Alle goederen blijven eigendom van de Energie Invest tot na de volledige betaling van de geleverde goederen en/of prestaties. De eigendomsoverdracht der goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling van de bestelling overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden
17 De klant erkent uitdrukkelijk dat Energie Invest het recht behoudt de goederen terug te vorderen bij gebreke aan volledige betaling.
Zolang de betaling niet is gebeurd, verbindt de klant er zich toe de goederen te verzekeren tegen alle risico’s.
De klant mag de geleverde goederen noch verkopen, noch verplaatsen, noch in huur of onderpand geven noch met een hypotheek belasten vooraleer de volledige koopprijs is voldaan.
De klant is aansprakelijk voor het verlies, beschadiging en om het even welke andere oorzaak die een waardevermindering tot gevolg heeft, zelfs in geval van overmacht.
18 Klachten wegens zichtbare gebreken en/of niet conformiteit worden niet meer aanvaard, indien ze niet binnen de 8 dagen na levering per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van Energie Invest gericht worden, of indien de koopwaar een manipulatie heeft ondergaan.
Een vordering op grond van verborgen gebreken dient op straffe van verval uiterlijk binnen de maand na de ontdekking van het gebrek ingesteld te zijn. De verantwoordelijkheid van Energie Invest voor verborgen gebreken is in ieder geval beperkt tot een periode van 1 jaar vanaf de levering.
19 Energie Invest verleent voor de geleverde goederen en diensten dezelfde waarborgen welke hem door de fabrikanten en/of leveranciers van de goederen en diensten worden gegeven. Behoudens andersluidend beding kan de klant geen uitgebreidere aanspraken maken.
De waarborgperiode gaat in op de dag van de aanvaarding van de goederen en/of diensten.
20 De aansprakelijkheid uit hoofde van de waarborgplicht van Energie Invest beperkt zich maximaal tot de levering van goederen of onderdelen, met uitsluiting van de plaatsings- en verplaatsingskosten, waarbij Energie Invest zich het recht voorbehoudt in plaats van nieuwe delen te leveren de defecte delen te herstellen, het geleverde geheel te vervangen of terug te nemen tegen terugbetaling van de koopprijs.
21 De gevolgen door normale slijtage, ondeskundige behandeling of verkeerd onderhoud/gebruik, zijn uitdrukkelijk uitgesloten uit de verstrekte waarborg.
De waarborg wordt niet verleend indien de montage en ingebruikstelling niet is uitgevoerd door de Energie Invest.
22 De waarborg loopt voor zover de klant Energie Invest onmiddellijk verwittigd heeft zoals bepaald in artikel 20 en de betalingsvoorwaarden heeft vervuld
23 Energie Invest is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei (schade) vergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Energie Invest. Energie Invest is nimmer aansprakelijk voor  directe of indirecte schade - waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
24 Indien Energie Invest, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
25 Komt de klant in dit of in een ander contract zijn verplichtingen niet na (o.a. betaling) dan kan Energie Invest van rechtswege en zonder ingebrekestelling in om het even welk contract, ofwel zijn verbintenissen opschorten, ofwel de contracten als ontbonden aanzien. Zijn wilsuitdrukking hiertoe per aangetekend schrijven zal hiervoor volstaan.
26 Indien het vertrouwen van Energie Invest in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen, behoudt Energie Invest zich het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt Energie Invest zich het recht zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk op te schorten of zelfs de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.
27 In geval van overmacht is Energie Invest niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Evenmin kan Energie Invest in geval van overmacht tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
28 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer, doch niet uitsluitend stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
29 De verkoper vestigt de aandacht van de koper op het risico dat premies, kortingen, enzovoort, die op enigerlei wijze door één of andere overheid worden toegekend bij, ter gelegenheid of naar aanleiding van onderhavige verkoop, mogelijk niet meer zullen worden toegekend op het ogenblik van de levering. De verkoper wijst elke aansprakelijkheid hiervoor af, en de koper ziet af van elke vordering tegen de verkoper.
30 Voor alle betwistingen omtrent de onderhavige overeenkomst of de Algemene Voorwaarden zullen enkel de rechtbanken van het arrondissement KORTRIJK bevoegd zijn.
31 De contractuele relaties tussen partijen worden uitsluitend door het Belgisch recht geregeld.

B. In geval van herstellingen

1 Bij herstellingen wordt uitgegaan van de informatie die door de klant aan ons mondeling of elektronisch (email of website) bezorgd is of van de klachten door ons vermeldt op het ontvangstbewijs. Bij conflict tussen beiden geldt het ontvangstbewijs als basis. Geschreven informatie van de klant kan niet als basis dienen voor een herstelling. Indien geen of geen duidelijke omschrijving aanwezig is, worden die gebreken hersteld die door ons worden vastgesteld.
2 Transport gebeurt op eigen kosten en eigen risico van de klant.
3 De prijs van de herstelling wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de eventuele transportkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de eventuele verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden.
4 De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening en betaalt dan de onderzoekskosten en indien van toepassing transportkosten. Wij stellen vervolgens het product weer ter beschikking van de klant in de staat wij het hebben ontvangen, voor zover dat mogelijk is.
5 Indien na onderzoek of herstelling bepaalde functionaliteiten van het toestel niet meer werken zoals voorheen of bepaalde data verloren zijn gegaan, kunnen wij hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.
6 Wij geven na het voltooien van de herstelling een garantie van drie maanden op de uitgevoerde herstelling. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant of afhaling van het product door derden. Op schoonmaak en onderhoudsbeurten, alsmede op herstellingen verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de herstelbon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. De garantie is enkel van toepassing op de herstelde of vervangen onderdelen en indien de oorzaak van de klacht dezelfde is als die van bij de vorige herstelling. Na 3 maanden wordt het toestel als ‘buiten garantie’ zijnde beschouwd.
7 Indien herstelde of onherstelbare goederen niet afgehaald worden binnen een termijn van 60 dagen na onze 'melding ter ophaling', wordt deze automatisch eigendom van de verkoper en vervallen eventuele betaalde facturen in het voordeel van de verkoper. De koper kan op geen enkele wijze recht hebben op een compensatie of terugbetaling.
Der Verkäufer akzeptiert folgende Zahlungsweisen:
  • Überweisung

Das könnte Sie auch interessieren

Artikel Nr.: 20883
8 verfügbar
44,00 €
n.v. €/Wp
B2B
Artikel Nr.: 19890
8 verfügbar
Artikel Nr.: 19573
20 verfügbar
299,00 €
n.v. €/Wp
Artikel Nr.: 19572
22 verfügbar
249,00 €
n.v. €/Wp